Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houtatelier van Luik inzake de verkoop en levering van zaken met een overeenkomst van opdracht ,gevestigd te 4535 GZ Terneuzen aan de Zeldenrustlaan 10, inschrijfnummer KvK Zuidwest-Nederland: 59004320

 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten van Houtatelier Van Luik (hierna “gebruiker”) zijn, tenzij sprake is van bestellingen, en overeenkomsten en leveringen via de webshop, deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 De opdrachtgever/koper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “wederpartij”.
1.3  Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt de wederpartij dan aangeduid met de term “de consument”.
1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
1.5 Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de gebruiker te leveren zaken.
1.6 Door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..
1.7 Algemene en andere door wederpartij gehanteerde voorwaarden worden door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door gebruiker zijn aanvaard.
1.8 Wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van gebruiker tenzij deze schriftelijk verklaart de algemene voorwaarden te verwerpen.
1.9 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden in een concreet geval niet van toepassing zou zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
1.10 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.11 Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door de gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2.2 Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan de gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is de gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
2.3 De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
2.4 Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen
3.1 Alle aanbiedingen c.q. offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en kosten van ingeschakelde derden.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3.4 Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de gebruiker gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
3.5 Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
3.6 Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, tekeningen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.7 De in het lid 3.6 genoemde tekeningen, monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker te worden geretourneerd. Zij mogen niet aan derden worden verstrekt of anderszins door derden gebruikt.
3.8 De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen.
3.9 a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, grondstoffen e.d., is de gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
3.9 b.Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 4: Inschakeling derden
4.1 Gebruiker heeft het recht voorde uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen..
4.2 Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere door de wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van de gebruiker.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij
5.1 De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden tijdig op de door de gebruiker gewenste wijze aan de gebruiker ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. de gebruiker op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. de door wederpartij ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
e. de werklocatie in zodanige staat is dat de gebruiker ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;
f. de gebruiker tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
g. de gebruiker op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
h. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werklocatie;
i. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;
j. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;
k. op de werklocatie de door de gebruiker en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
l. de gebruiker vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.
5.2 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
5.3 De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens c.q. bescheiden vertrouwelijk behandelen, alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en deze gegevens c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. De gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze gegevens of bescheiden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan de gebruiker verstrekte gegevens c.q. bescheiden.
5.4 De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5.5 De wederpartij staat de gebruiker toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
5.6 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5.7 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt door gebruiker vastgesteld.
6.2 Specifieke wensen van wederpartij inzake het transport, verzending en verpakking worden slechts gevolgd indien wederpartij verklaart de eventuele meerkosten daarvan te aanvaarden.
6.3 Indien de bestelde zaken niet leverbaar zijn, is gebruiker gerechtigd zaken van gelijke kwaliteit en prijs als het bestelde te leveren.
6.4 Gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door gebruiker kan worden gefactureerd.
6.5 Levering vindt plaats aan het door wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk voorafgaand uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.6 Levering geschiedt alleen op de begane grond tot de eerste drempel op een eenvoudige zonder verdere hulpmiddelen te bereiken plaats.
6.7 Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Wederpartij dient eveneens te zorgen dat steeds een bevoegd persoon aanwezig is om de geleverde zaken in ontvangst te nemen. Indien wederpartij de afname weigert, niet aanwezig is of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, is gebruiker gerechtigd alle met die aanbieding gepaard gaande kosten aan wederpartij in rekening te brengen.
6.8 Vanaf het moment van levering gaat het risico van de geleverde zaken over op wederpartij.
6.9 Door gebruiker opgegeven levertijden en termijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient schriftelijk ingebrekestelling plaats te vinden. Wederpartij dient gebruiker in dat geval een redelijke termijn te gunnen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd tot vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van levertijden en termijnen. Bij levering van zaken in gedeelten wordt elke levering dan wel elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
6.10        De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk voorafgaand anders is overeengekomen.
6.11 Gebruiker is gerechtigd de levering van zaken op te schorten in geval wederpartij niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit eerdere leveranties.

 Artikel 7: Voortgang
7.1 Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. de gebruiker niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij heeft ontvangen;
b. de gebruiker niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft de gebruiker recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
7.2 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 8: Meer- en minderwerk
8.1 Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. De gebruiker is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de gebruiker – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
8.2 Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de gebruiker de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8.3 Bij meerwerk is de gebruiker gerechtigd de kosten voor extra bouwmaterialen, extra uren e.d. en een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan de wederpartij als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor de gebruiker met zich meebrengt.
8.4 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
c. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
8.5 Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de gebruiker een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden dan wel voor de te leveren zaken.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Betaling dient te geschieden in euro op het door gebruiker aangegeven bankrekeningnummer.
9.2 Betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan wederpartij van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim zal zijn. Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de gehele of gedeeltelijke opdrachtsom.
9.3 Wederpartij is in geval van verzuim over het per saldo openstaande factuurbedrag aan gebruiker de wettelijke handelsrente (en bij consumententransactie de wettelijke rente) + 2% verschuldigd. Onverminderd het recht van gebruiker om de daadwerkelijke schade te vorderen, is wederpartij tevens gehouden alle buitengerechtelijke invorderingskosten die verbonden zijn aan de incasso van de vordering aan de gebruiker te voldoen. Deze worden forfaitair vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,–.
9.4  Ter keuze van gebruiker kan bij verzuim van wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, onder gehoudenheid van wederpartij alle schade van gebruiker te vergoeden.
9.5 Indien gebruiker een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, is wederpartij gehouden alle kosten aan gebruiker te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.
9.6 Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet zijn verstreken, direct opeisbaar.
9.7 Gebruiker is, indien hij, naar zijn uitsluitend oordeel, vermoedt dat wederpartij zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen, gerechtigd zekerheid te verlangen voor betaling. Ook is gebruiker in dat geval gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Gebruiker is eveneens gerechtigd in dat geval zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.
9.8 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt wederpartij dat deze betrekking hebben op andere facturen.

Artikel 10. Opschorting en beëindiging
10.1 Gebruiker is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding, indien:
a. wederpartij enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet-tijdig, of niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van wederpartij faillissement of surséance van betaling is aangevraagd dan wel, indien wederpartij een natuurlijk persoon is, toepassing van de wettelijke schuldsanering is verzocht;
c. de onderneming van wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
d. beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van wederpartij;
e. gebruiker gegronde redenen heeft om te vrezen dat wederpartij niet in staat is, dan wel zal zijn, zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met gebruiker gesloten overeenkomst of overeenkomsten te voldoen en wederpartij op verzoek van gebruiker niet of onvoldoende zekerheid staat voor de nakoming van zijn verplichtingen.
10.2 Alle vorderingen die gebruiker in de gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op de wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond volledig opeisbaar zijn, terwijl gebruiker voorts gerechtigd is alle haar toekomende zaken terug te nemen.
10.3 Wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is niet gerechtigd om zich jegens gebruiker op enig opschortingsrecht of op verrekening te beroepen.
10.4 Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hijzelf reeds in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11. Reclames, klachten
11.1 Wederpartij is verplicht zaken direct na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door wederpartij terstond nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk aan gebruiker ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan gebruiker gerechtigd is reclames niet meer in behandeling te nemen.
11.2 Wederpartij kan geen aanspraken geldend maken indien de kennisgeving aan gebruiker later plaatsvindt dan drie dagen na het moment van levering, dan wel als hij de geleverde zaken inmiddels in gebruik heeft genomen. De kennisgeving dient schriftelijk aan gebruiker te geschieden.
11.3 Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is wederpartij gehouden om al datgene het te doen resp. na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.
11.4 Reclames of klachten geven, in geval geen sprake is van een consumententransactie, geen aanspraak op opschorting van enige betalingsverplichting.
11.5 Wederpartij is gehouden alle voor het onderzoek van reclames nodige medewerking aan gebruiker te verlenen. Indien wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek naar reclames niet (meer) mogelijk is, kan wederpartij geen aanspraken jegens gebruiker geldend maken.
11.6 Indien voor het onderzoek naar de reclame retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van wederpartij.
11.7 Afwijkingen van de geleverde zaken betreffende kleur, maten, slijtvastheid, e.d., welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, dan wel vanwege het feit dat gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, , kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
11.8 De aanwezigheid van enige tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.9 Retournering van geleverde zaken aan gebruiker kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker. In geval van retournering dienen zaken zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten van retournering komen voor rekening van wederpartij.
11.10 Indien is aangetoond dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft gebruiker de keuze de desbetreffende zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
11.11 Reclames ten aanzien van facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst door wederpartij aan gebruiker te worden gemeld.

Artikel 12. Garantie
12.1 Op door gebruiker geleverde zaken wordt een garantie verstrekt van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering. Indien voor de betreffende zaken door de leveranciers een derde producent is ingeschakeld uitsluitend de garantievoorwaarden van die producent van toepassing. Gebruiker is niet verplicht enigerlei garantieverplichting na te komen jegens wederpartij indien die producent niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens gebruiker na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat die producent in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
12.2 De garantie wordt slechts verstrekt aan wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtsverkrijgers.
12.3 De kosten die gebruiker moet maken om aan haar (herhaalde) garantieverplichtingen te voldoen zullen in totaal nooit meer bedragen dan het netto factuurbedrag voor de betreffende zaken.
12.4 Wederpartij zal nimmer een beroep kunnen doen op enige vorm van garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaken en/of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bestemd. Ook wordt geen garantie verstrekt als wederpartij de door gebruiker verstrekt instructies en voorschriften niet integraal heeft opgevolgd of derden reparaties aan de geleverde zaken hebben uitgevoerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker, is gebruiker niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeel of derden die gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst en het verrichten van zijn werkzaamheden heeft ingeschakeld.
13.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen in de door hem verstrekte gegevens, zoals afbeeldingen, (technische) tekeningen, gewichts-, kleur- en maatgegevens.
13.3 De aansprakelijkheid van gebruiker, uit welken hoofde dan ook ontstaan, wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van het netto factuurbedrag voor de betreffende zaken. Tot enige verdere vergoeding van schade zal gebruiker nimmer gehouden zijn.
13.4 Wederpartij vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hem geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die wederpartij jegens gebruiker kan doen gelden.
13.5 Elke aansprakelijkheid van gebruiker jegens de wederpartij vervalt in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de verkochte zaken.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
14.1 Zolang wederpartij geen volledige betaling heeft verricht van vorderingen uit hoofde van alle met gebruiker gesloten overeenkomsten alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten, blijven alle door gebruiker aan wederpartij op enig moment geleverde en nog te leveren zaken eigendom van gebruiker.
14.2 Gebruiker is gerechtigd de zaken die zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen indien wederpartij enige verplichting uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomsten niet nakomt.
14.3 Zolang op de geleverde zaken van gebruiker een eigendomsvoorbehoud rust, is wederpartij niet gerechtigd deze zaken te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
14.4 In geval gebruiker een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud behoudt gebruiker het recht op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
14.5 Wederpartij is niet gerechtigd om vorderingen zijnerzijds te verrekenen met zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.
14.6 Indien het eigendomsvoorbehoud door vermenging of verwerking van de geleverde zaken tenietgaat, zal gebruiker de eigendom van de daarvoor ontstane zaak verwerven als vertegenwoordiger van wederpartij, waarbij gebruiker gerechtigd is tot de eigendom daarvan in de verhouding tot de waarde van de door hem geleverde zaken, tot de waarde van de tot stand gebrachte zaken. Wederpartij dient op eerste verzoek van gebruiker aan hem een bezitloos pandrecht te verschaffen op de aldus tot stand gebrachte zaak.
14.7 Wederpartij dient op eerste verzoek aan gebruiker een bezitloos pandrecht te verschaffen op de door gebruiker geleverde zaken en op al de vorderingen welke zijn ontstaan door levering van zaken door wederpartij aan derden. Bij verzuim van wederpartij is gebruiker alsdan gerechtigd tot het doen van kennisgeving aan de debiteur(en) van de verpande vorderingen, waarbij wederpartij reeds nu voor alsnog verklaart alle medewerking te verlenen bij de inning van de verpande vorderingen.

Artikel 15. Tekortkoming en verzuim
15.1 In geval nakoming van hetgeen waartoe gebruiker krachtens de met wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is, en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde of van de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde/toeleverancier, is gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Wederpartij is in ieder geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de overeenkomst is uitgevoerd.
15.2 Als omstandigheden waarin sprake is van een niet toerekenbare niet nakoming kunnen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
15.3 In geval wederpartij op enigerlei wijze tegenover gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging of boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei overeenkomst aan gebruiker verschuldigd dadelijk opeisbaar.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De gebruiker is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
16.2 De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
16.3 De wederpartij is niet gerechtigd de door de gebruiker geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
16.4 De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 17. Ontbinding
17.1 Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij ontbinding krachtens het tweede lid is overeengekomen.
17.2 Ontbinding door wederpartij is slechts mogelijk indien gebruiker daarin schriftelijk toestemt. Gebruiker is gerechtigd voorwaarden aan ontbinding van de overeenkomst te stellen.
17.3 Door wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18. Overige bepalingen
18.1 De levering van zaken strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluitend worden berecht door de rechtbank Middelburg-Breda, locatie Middelburg, onverminderd het recht van gebruiker om wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra één der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.